Warunki wynajmu

STANDARDOWE WARUNKI NAJMU

Wynajmujący wynajmuje Najemcy samochód (zwany dalej "Samochodem"), szczegółowo opisany w Umowie Najmu (zwanej dalej "Umową") na warunkach opisanych poniżej oraz w treści Umowy Najmu (zwanych dalej łącznie "Warunkami"), a Najemca akceptuje Warunki stanowiące podstawę łączącego strony stosunku najmu. Warunki będą miały zastosowanie również w przypadku zmiany przedmiotu najmu w czasie obowiązywania Umowy.

1. Wynajem i zwrot samochodu.

Wynajęty Najemcy Samochód jest w dobrym stanie, posiada kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy, jest sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. W chwili wydania Samochodu Najemca ma obowiązek zapoznania się z jego stanem, opisanym w dokumencie Control Card, co potwierdza podpisem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Samochodu powinny zostać zgłoszone pracownikom w momencie wydania pojazdu. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód Wynajmującemu kompletny i w stanie, w jakim go wynajął oraz w miejscu i w dniu określonym w Umowie. Każde przedłużenie najmu dla swej skuteczności musi być zgłoszone przez Najemcę Wynajmującemu na piśmie najpóźniej przed wskazanym w Umowie terminem zwrotu Samochodu i zatwierdzone przez Wynajmującego. Za zgodą Wynajmującego przedłużenie najmu może zostać zgłoszone drogą telefoniczną lub korespondencją elektroniczną. Przed dokonaniem zwrotu Samochodu Najemca ma obowiązek ponownej weryfikacji stanu pojazdu. Po sprawdzeniu Samochodu przez pracownika punktu wynajmu, Najemca podpisuje dokument Control Card potwierdzający stan zwracanego Samochodu. W przypadku zwrotu Samochodu bez sprawdzenia go w obecności klienta, jak również w przypadku zwrotu Samochodu brudnego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy za nowe uszkodzenia, powstałe podczas niniejszego wynajmu oraz za ewentualne mycie samochodu, bez zatwierdzenia podpisem przez Wynajmującego. Wynajmujący również zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem Warunków. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody mogące wyniknąć dla Najemcy lub osoby trzeciej w związku z odebraniem Samochodu z powyższego powodu.

2. Warunki używania samochodu.

Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o Samochód, który w szczególności nie może być używany:

 1. do przewozu większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym Samochodu - niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy;

 2. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;

 3. do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;

 4. niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach;

 5. gdy Najemca lub inny kierowca Samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;

 6. wbrew obowiązującym przepisom prawnym np. celnym, drogowym lub innym;

 7. przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zgłoszona Wynajmującemu poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu na Umowie Najmu. Minimalny wiek kierowcy to 25 lat i prawo jazdy ważne od conajmniej 3 lat.;

 8. we wskazanych w Umowie krajach, do których stosuje się Ograniczenie wjazdu (chyba, że Najemca uzyska odrębną pisemną zgodę Wynajmującego).

 9. na obszarach geograficznych, na których Wynajmujący w chwili wynajmu zabronił korzystania z Samochodu.

Najemca zobowiązany jest do parkowania Samochodu na parkingach strzeżonych lub w dozorowanych miejscach (ilekroć jest to możliwe), nie pozostawiania dokumentów Samochodu w pojeździe podczas parkowania, zamykania pojazdu ilekroć kierowca go opuszcza oraz korzystania ze wszystkich urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest Samochód.

3. Opłaty.

Płatność za wynajem pojazdu możliwa jest jedynie przy pomocy karty kredytowej. Przed wydaniem pojazdu Wynajmujący blokuje przy pomocy pre-autoryzacji na karcie kredytowej Najemcy kwotę brutto, będącą sumą opłat za:

 1. określony w umowie wynajem pojazdu;

 2. określony w umowie udział własny klienta w przypadku zniszczenia bądź kradzieży pojazdu;

 3. określony w umowie udział własny klienta w przypadku zgubienia bądź zniszczenia wynajętego systemu nawigacji.

 

   Najemca zapłaci wszelkie opłaty wskazane w Umowie lub wymienione w aktualnych taryfach. Wszelkie opłaty podane są w PLN. Płatność określona w zdaniu poprzedzającym dokonywana jest po sprawdzeniu pojazdu i rozliczeniu umowy przez Wynajmującego, poprzez rejestrację pre-autoryzacji na karcie kredytowej, bądź pobranie gotówki za zgodą Wynajmującego. Inne warunki płatności mogą zostać ustalone indywidualnie i wymagają umieszczenia odpowiedniej adnotacji w Umowie. W przypadku opóźnienia w płatności Wynajmujący uprawniony jest do odebrania Samochodu bez dodatkowego wezwania.

4. Nie stawienie się na podstawienie pojazdu.

Najemca może wcześniej zarezerwować samochód z usługą podstawienia do Klienta za specjalną opłatą, która zależy od odległości. Wówczas Klient jest zobowiązany do podania numeru karty kredytowej oraz pełnych danych osobowych wraz z adresem i kontaktowym numerem telefonu. Najemca zobowiązany jest do odwołania rezerwacji w przypadku nie stawienia się najpóźniej do 24h przed planowaną godziną dostarczenia pojazdu. W przeciwnym razie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy opłatą z VAT za 1 dzień wynajmu zarezerwowanego samochodu plus koszty operacyjne związane z podstawieniem.

5. Paliwo.

Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. Wszelkie uwagi dotyczące stanu paliwa winny być zgłaszane wyłącznie w momencie odbioru Samochodu. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące stanu paliwa zgłaszane w okresie późniejszym nie będą uwzględniane. Samochód winien zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku zwrotu Samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem brakującego paliwa, przy zastosowaniu stawki za 1 litr powiększonej o koszty operacyjne (5 PLN brutto).

6. Opłaty niezależne od Wynajmującego.

Najemca zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanych z bieżącym wykorzystaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe itp.). W przypadku zwrotu pojazdu w innym miejscu niż stwierdza umowa, Najemca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie punktu, w którym samochód został wynajęty w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych opłat związanych z odbiorem przedmiotu najmu w innym miejscu niż oznaczone w umowie, które zobowiązany będzie zapłacić w chwili zwrotu pojazdu.

7. Odpowiedzialność Wynajmującego.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Samochodu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Samochodem w okresie najmu.

8. Uszkodzenie, utrata, kradzież itd.

W przypadku gdyby Samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, w tym również na skutek działań nieznanego sprawcy lub w skutek zdarzeń losowych w czasie trwania wynajmu oraz w przypadku zwrotu pojazdu poza godzinami otwarcia punktu, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby kierującej Samochodem, Najemca zobowiązany jest do łącznego spełnienia poniższych obowiązków:

 1. zapłaty Wynajmującemu kwoty wszystkich strat wynikających z tych zdarzeń, a w szczególności poniesionych przez Wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą Samochodu lub zapłaty równowartości Samochodu,

 2. pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości samochodu,

 3. zapłaty Wynajmującemu równowartości utraty wpływów z wynajmu, obejmującej iloczyn dni, w których Wynajmujący był pozbawiony możliwości korzystania z Samochodu w ramach prowadzonej działalności i dziennej stawki z tytułu najmu Samochodu,

 

Powyższe obowiązki obciążają Najemcę również w sytuacji, gdy on lub inna osoba kierująca Samochodem naruszy Warunki, przepisy prawne (również celne) albo warunki ubezpieczeniowe.
W przypadku odzyskania pojazdu zgłoszonego wcześniej jako skradziony, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrócenia Najemcy równowartości sumy, jaką Najemca uiścił na rzecz Wynajmującego z tego tytułu.
W przypadku uszkodzenia pojazdu z przyczyn leżących po stronie znanej osoby trzeciej Najemca nie jest zobowiązany do pokrycia wyżej wymienionych opłat pod warunkiem dopełnienia procedury opisanej w pkt. 10.

9. Collision Damage Waiver tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (zwane dalej „CDW”), Super Collision Damage Waiver tj. super ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (zwane dalej „SCDW”), Theft Protection tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (zwane dalej „TP”).

 

Najemca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z warunkami ograniczenia jego odpowiedzialności CDW (uzupełnionymi alternatywnie o SCDW) i TP, o których mowa w niniejszym punkcie. Odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia pojazdu może być ograniczona, jeżeli Najemca zaakceptuje CDW. Przy zachowaniu tych samych zasad, jeżeli Najemca zaakceptuje dodatkowo SCDW, jako ubezpieczenie uzupełniające ubezpieczenie CDW, jego odpowiedzialność z tytułu kolizji zredukowana zostanie do kwoty minimalnej, określonej w SCDW. Ograniczenie odpowiedzialności Najemcy w przypadku kradzieży uzależnione jest od zaakceptowania przez Najemcę TP. Akceptując CDW, uzupełnione alternatywnie o SCDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym w dniu podpisania Umowy Najmu cennikiem. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z pkt. 8 niniejszych warunków. CDW (uzupełnione alternatywnie o SCDW) oraz TP nie wyklucza odpowiedzialności Najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych.

Uszkodzenia niepodlegające ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy samochodu:

 1. uszkodzenia opon, szyb, lusterek bocznych (także te, które powstały w trakcie parkowania), podwozia samochodu oraz wycieraczek;

 2. zabrudzenia wymagające specjalnego czyszczenia pojazdu, które może powodować zdzieranie zewnętrznej warstwy lakieru;

 3. uszkodzenia wnętrza pojazdu tj. uszkodzenia wyposażenia samochodu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów.

 

W przypadku utraty kluczyków lub dokumentów samochodu Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości udziału własnego, zablokowanego przy zawieraniu Umowy poprzez pre-autoryzację na karcie kredytowej, bądź za zgodą Wynajmującego wniesionego w formie kaucji gotówkowej lub w formie przelewu. W takim przypadku środki zabezpieczone lub wpłacone na poczet Udziału przechodzą na własność Wynajmującego. W przypadku, gdy na skutek utraty kluczyków lub dokumentów Wynajmujący lub osoba trzecia poniesie szkodę, której wysokość przekracza wartość udziału własnego, Najemca obowiązany jest do pokrycia pełnej szkody poniesionej przez Wynajmującego lub osobę trzecią.

10. Wypadki i kradzieże.

W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia pojazdu), kradzieży pojazdu lub uszkodzenia go w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Samochodem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia a Najemca powinien zażądać od Policji wydania sporządzonego protokołu. W przypadku kradzieży Samochodu lub jego części, Najemca zobowiązany jest powiadomić Policję i uzyskać kopię protokołu potwierdzającego fakt kradzieży oraz przekazać go Wynajmującemu. Każdy wypadek lub uszkodzenie, utrata lub kradzież Samochodu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu. W żadnym wypadku Najemca nie może akceptować roszczeń osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:

 1. dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku,

 2. dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia,

 3. niepozostawianie samochodu bez opieki lub zabezpieczenia

 4. w przypadku, gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenia dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.

 

   W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW, uzupełnione alternatywnie o SCDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

11. Ubezpieczenie.

Wynajmujący oświadcza, że Samochód posiada ubezpieczenie ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Samochód za zgodą Wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów Samochodu. Wyjazd do krajów, do których stosuje się Ograniczenie wjazdu zgodnie z Umową, jest możliwy za zgodą Wynajmującego po wykupieniu przez Najemcę dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium państwa, w którym Samochód będzie użytkowany. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu do niniejszych krajów, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5-krotności Udziału własnego.

12. Uszkodzenia i awarie techniczne samochodu.

W razie awarii technicznej Samochodu, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Samochodu oraz do niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących stanu Samochodu oraz miejsca jego postoju. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw Samochodu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Wynajmującego.

13. Siedziba i właściwość sądu.

Prawem Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego albo zgodnie z wolą Wynajmującego na podstawie prawa i przez sądy kraju właściwego dla siedziby Najemcy. Wszelkie zmiany Warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Oświadczenie podatkowe.

Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadcza, że znane mu są Warunki oraz aktualne stawki dotyczące niniejszego najmu (taryfy i cenniki) a także zakres jego ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenia, akceptuje je oraz potwierdza, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

15. Dane osobowe.

Dane osobowe Najemcy podane w związku z zawarciem Umowy będą automatycznie przetwarzane oraz przekazywane osobom trzecim w celu realizacji Umowy oraz do celów zabezpieczenia kredytowego. Dane osobowe Najemcy zostaną umieszczone w bazie danych Wynajmującego i będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy oraz zabezpieczenia finansowego transakcji. Najemca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe w wyżej wymienionych celach będą przekazywane za granicę. Administratorem zbioru danych osobowych, w którym przetwarzane są dane osobowe Najemcy jest Wynajmujący. Podpisując Umowę najmu Najemca oświadcza, że wyraża zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych Wynajmującemu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celach marketingowych. Najemca wyraża również zgodę na przekazanie jego danych osobowych osobom trzecim, w tym także za granicę. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.